Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan de maatschap Koch en Compaijen notarissen gevestigd te Utrecht (hierna ook te noemen: ‘de maatschap’).

2. Notaris.

Onder notaris wordt verstaan iedere notaris verbonden aan de maatschap.

3. Opdrachtgever.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, de personenvennootschap of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

4. Opdracht.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan- en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Alle opdrachten worden aanvaard met volledige uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (welk artikel een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (welk artikel hoofdelijke aansprakelijkheid kent voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Niet doorgaan akte en intrekking opdracht

Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook werkzaamheden die worden verricht zonder dat deze leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.

De maatschap is bevoegd om ter zake van deze werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd en de door de maatschap gehanteerde tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon (in oprichting) of personenvennootschap is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon of personenvennootschap, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon of personenvennootschap is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten (honorarium en verschotten).

 

Artikel 5 Uitvoering opdracht

1. Bij de uitvoering van een opdracht laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn.

2. De maatschap kan zich bij de uitvoering van een verleende opdracht laten bijstaan door derden. De maatschap zal bij het inschakelen en selecteren van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. De maatschap is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met en mede namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 6 Beroepsaansprakelijkheid notaris

1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), gevestigd te Den Haag, heeft de opdrachtnemer zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

2. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde bedrag vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien de verzekeraar(s) in enig geval niet tot uitkering overgaat (overgaan), is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de opdracht beperkt tot het bedrag dat door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht bij de opdrachtgever in rekening is gebracht en door deze is voldaan. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de maatschap aan te spreken.

3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen is mede gemaakt ten behoeve van een waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

 

Artikel 7 Tarieven

1. Voor zover er op grond van verordeningen van de KNB of van overheidswege geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium – tenzij anders overeengekomen - berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap per medewerker vast te stellen uurtarief.

2. De maatschap kan:

-  van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

-  desgewenst overgaan tot tussentijds declareren van haar werkzaamheden;

-  van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte(n) betaling van zijn declaratie plaatsvindt.

3. De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (waaronder begrepen kosten van ingeschakelde derden) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De maatschap kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Klachten

1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die mogelijk de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.

3. De opdrachtgever is gehouden de maatschap te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever - en op eventuele aansprakelijkheidsclaims - is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De notaris blijft echter bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

 

Artikel 10

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.

 

 

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht op 8 december 2009 onder aktenummer: 341/2009.